Support

We gebruiken een externe verbinding met behulp van de TeamViewer-software voor een snelle interventie zonder verplaatsing.

Contact
Rue de Rosières 38
B-1301 Bierges
partners@servisoft.be
+32 475 27 63 12

1. Algemene voorwaarden

Alle offertes, overeenkomsten, prestaties en leveringen van de B.V.B.A. ServiSoft, alsook alle bestellingen die door deze laatste worden aanvaard worden uitsluitend beheerst door onze algemene en bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bestellingen die naar andere voorwaarden verwijzen, zelfs in het geval van financiering door een derde. Er kan van onze voorwaarden slechts geldig worden afgeweken door middel van een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door een persoon die wettelijk de B.V.B.A. ServiSoft kan verbinden. In elk geval wordt de klant vermoed afstand van diens eigen voorwaarden te hebben gedaan, indien hij niet schriftelijk zijn eigen voorwaarden gestand houdt en zulks binnen de drie dagen volgend op onze bevestiging van de bestelling. In dit laatste geval behouden wij ons het recht voor de bestelling niet langer te aanvaarden.

De klant wordt geacht zijn eigen behoeften te kennen. Hij is verantwoordelijk voor de keuze van het materiaal en van de programmatuur welke wij hem voorstellen.

 

2. Intellectuele eigendom

Al onze brevetten, licenties, en auteursrechten blijven onze exclusieve eigendom.

 

3. Prijzen

Onze prijzen zijn netto ex fabriek, zonder B.T.W.. De kosten verbonden aan verpakking, transport, allerhande diensten zoals de installatie, het onderhoud en de levering van aanvullende apparatuur worden afzonderlijk gefactureerd.

 

4. Betalingen

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Brussel, behoudens andersluidende vermelding op onze bevestiging van de bestelling. Cheques en wisselbrieven worden steeds aanvaard onder voorbehoud van goede afloop, alle kosten ten laste van de debiteur. Compensatie tussen schulden en vorderingen van een klant is uitgesloten.

Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag verhoogd worden met een intrest, gelijk aan 1,5 maal de wettelijke intrest. In dezelfde gevallen zal zij tevens verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van dit bedrag (doch met een minimum van 62,00 €).

 

5. Leveringen

Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders vermeld, worden de leveringstermijnen ten titel van inlichting verstrekt. Deze termijnen worden geschorst in geval van overmacht, sociale conflicten of moeilijkheden om ons bij onze eigen leveranciers te bevoorraden. Ingeval dergelijke schorsing langer zou duren dan 6 maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Indien een levering geheel of gedeeltelijk niet zou zijn uitgevoerd binnen de termijn, die daarvoor uitdrukkelijk als vast werd bepaald, dient de klant niettemin voorafgaand bij aangetekende brief ons in gebreke te stellen om de levering vooralsnog uit te voeren, waarbij wij dan over een termijn van 4 weken beschikken. Nà deze termijn zal de klant gerechtigd zijn om de ontbinding van de overeenkomst, voor zover geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd, te vragen, en op voorwaarde dat de te late levering aan ons te wijten is. In het geval van ontbinding zal de klant niet gerechtigd zijn om een hogere schadevergoeding te vragen, dan deze die uitdrukkelijk volgens deze voorwaarden is bepaald.

Het risiko met betrekking tot het vervoer van de goederen ligt bij de klant.

De leveringen worden geacht conform te zijn alsook aanvaard te zijn door de klant, indien deze niet binnen een termijn van acht dagen volgend op de leveringsdag bij aangetekende brief protesteert. Alle verborgen gebreken dienen op straffe van verval bij aangetekende brief te worden bekend gemaakt, die ter post moet zijn aangeboden binnen een termijn van acht dagen, volgend op deze waarop de gebreken in kwestie zich manifesteerden.

 

6. Installatie

Wij installeren het materiaal in samenwerking met de klant. Deze dient op eigen risico en kosten alle aanpassingswerken uit te voeren, welke voor de installatie nodig zouden zijn.

 

7. Niet-uitvoering van de overeenkomst, ontbinding, schadevergoedingen

Indien de klant in gebreke blijft zijn verbintenissen uit te voeren, zijn wij steeds gerechtigd om onze verbintenissen op te schorten, onverminderd ons recht op schadevergoeding indien de niet-uitvoering een bijkomende schade zou veroorzaken, en zonder afbreuk te doen aan ons recht om de overeenkomst ten laste van de klant als verbroken te beschouwen.

In geval van verbreking van de overeenkomst (en/of van een door ons aanvaarde bestelling) ten laste van de klant, zal deze gehouden zijn tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan één derde van de prijs. De overeenkomst (en/of de bestelling) zullen juris et de jure vermoed worden verbroken te zijn ten laste van de klant, in geval van annulering of niet-uitvoering van een bestelling, behoudens indien de klant bewijst dat de annulering gegrond is op overmacht in zijn hoofde. Indien het materiaal werd geleverd en ons bij de verbreking wordt terugbezorgd door de klant, zal de forfaitaire schadevergoeding worden herleid tot de helft van de prijs, onverminderd ons recht om een aanvullende schadevergoeding te vorderen naargelang van de staat van het materiaal en van de duur van het gebruik ervan door de klant.

In alle gevallen waar onze aansprakelijkheid gaande wordt gemaakt, en niettegenstaande elk andersluidend beding, zullen wij slechts gehouden zijn om, naar onze eigen keuze, hetzij de gebrekkige koopwaar te vervangen, hetzij de prijs hiervan terug te betalen aan de klant (zonder B.T.W. indien de klant BTW-plichtig is); evenwel zal de terugbetaalde prijs forfaitair worden verminderd met 3% per verstreken maand tussen de levering en de ingebrekestelling door de klant. In het bijzonder, doch niet beperkend, zullen wij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor winstdervingen, kostprijsverhogingen van het materiaal, productieverliezen, noch voor schade die aan derden of aan goederen zou zijn veroorzaakt.

 

8. Bevoegdheid – toepasselijk recht

Alle geschillen aangaande deze voorwaarden of hun voorwerp behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. Wij behouden ons niettemin het recht voor om deze geschillen te brengen voor de rechtbanken waaronder de klant zou ressorteren.

Het Belgische recht is van toepassing.

We gebruiken cookies om de diensten en functionaliteiten die op onze site worden aangeboden te leveren en om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. Cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site en kunnen niet worden geweigerd.

Door te klikken op "Aanvaarden", gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies

Privacy Settings saved!
Over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. De wet bepaalt dat we cookies alleen op uw apparaat mogen opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze site maakt gebruik van één soort cookies. Om meer te weten te komen over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we met persoonsgegevens omgaan, kunt u ons "Gegevensbeschermingsbeleid" lezen.


Deze cookie wordt gebruikt om de pop-in gelinkt aan cookies te aanvaarden wanneer een internetgebruiker voor de eerste keer op de site navigeert.

Alle weigeren
Alle aanvaarden